Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING-, BETALING-, EN GARANTIEVOORWAARDEN
RN-MOTOREN SINT NICOLAASGA.

1. Prijzen: Alle prijzen zoals vermeld op onze website zijn vermeld in Euro’s en inclusief 21% BTW, echter exclusief verzendkosten. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen.

2. Productlevering: De producten die wij leveren zijn overeenkomstig het bestelde zoals opgegeven door de koper. Mocht het om welke reden dan ook het niet mogelijk zijn het product van het bestelde merk te leveren dan wordt een alternatief product geleverd. Voorwaarde is echter dat het alternatief dezelfde kwaliteit en dezelfde of een lagere prijs heeft. Indien het geleverde product voldoet aan dezelfde kwaliteit en prijs, heeft de koper niet het recht de ontvangst of de betaling van het product te weigeren .
3. Levertijden: Wij proberen de levertijden zoveel mogelijk na te komen, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van overschrijding hiervan. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren of een vergoeding van ons te vragen.
4.Betaling: Het netto factuurbedrag kan worden voldaan door middel van een vooraf overschrijving op onze bankrekening, Ideal, PayPal of contante betaling bij het ophalen van de producten, tenzij anders is overeengekomen.
In alle gevallen waarbij de betalingstermijn wordt overschreden, wordt door ons het dan geldende renteverlies tarief in rekening gebracht. Alle kosten die vallen onder gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering ten gevolge van wanbetaling, zijn voor rekening van de koper.

5. Eigendomsvoorbehoud:
De door ons geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

6. Levering: De kosten van verzending zijn voor rekening van de koper. Tenzij het bestel bedrag hoger is dan € 90,- dan is verzenden gratis. Wanneer de koper een speciale verzendingswijze verlangd, zijn alle meerdere kosten voor rekening van de koper. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper.

7. Nalevering: Bestellingen die niet geheel kunnen worden uitgevoerd cq uitgeleverd, worden in “backorder’ genoteerd en zullen door ons franco worden nageleverd.

8. Verzending: Wij streven ernaar alle binnengekomen bestellingen binnen de door ons aangegeven termijn te verzenden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet leveren of vertragingen die zijn ontstaan.
9. Claims: De koper dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig mogelijk daarna te controleren.
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 5 dagen na levering aan de verkoper te melden. Dit kan telefonisch of door het sturen van een email.
Claims welke ons niet uiterlijk 5 dagen na de leveringsdatum hebben bereikt, worden door ons niet meer in behandeling genomen.

10. Garantie: terzake van door ons geleverde goederen aanvaarden wij geen enkele garantieverplichting. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door ons geleverde goederen stellen wij de koper desverlangd op de hoogte. Ons deugdelijk lijkende garantieaanspraken van de koper bij de fabriek zullen wij ondersteunen. Eventuele garantieaanspraken van koper op door ons geleverde goederen worden echter uitsluitend en alleen in behandeling genomen wanneer de voorgebrachte claim door ons gemotiveerd en juist wordt bevonden.

11. Aansprakelijkheid: voor gebreken, zo verborgen als niet verborgen, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid.

12. Retourzendingen: goederen worden uitsluitend na onze akkoordbevinding teruggenomen. Retourzendingen, zomede goederen welke ter garantiebeoordeling of reparatie toegezonden worden, dienen franco en voor risico van de afzender aan ons adres toegezonden te worden en steeds vergezeld te gaan van een geleidebon, waarop het nummer van onze afleveringsbon, resp. factuur van levering vermeld is. De zendingen dienen vooraf te worden geadviseerd. Bij niet nakoming van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor de zendingen te weigeren.

13. Force majeur: indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren welke van dien aard zijn, dat van ons redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gebonden. Onder omstandigheden als bovenstaand vermeld, worden onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgeweld, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/ of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst voor ons bezwaarlijk en/ of kostbaarder maken dan deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst was, voorts werkstakingen, brand, epidemieën, verkeersstoringen, valutawijzigingen enz. enz. Het in dit artikel bedoelde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikanten, importeurs of andere handelaren van wie wij zelf de goederen betrekken.

14. Geschillen:
alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde, door ons aan te wijzen rechter.

15. Leveringsverplichting:
de toezending van catalogi en/ of prijslijsten verplicht ons niet, tot levering van enigerlei goederen of diensten.

DEZE ALGEMENE VERKOOP- , LEVERING- , BETALING- EN GARANTIEVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP AL ONZE OFFERTES, LEVERINGEN ALSMEDE OP AL ONZE OVEREENKOMSTEN TOT HET LEVEREN VAN DIENSTEN EN HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN VAN WELKE AARD DAN OOK.